پروژه ها > عملیات تکمیلی قطعه دوم و سوم و اجرای قطعه چهارم کانال سردآبرود

-عملیات اجرایی طرح"کانال سردآبرود" شامل تکمیل قطعه سوم واجرای قطعه چهارم و کلیه سازه های هیدرولیکی و جنبی مربوطه به شرح زیر می باشد:

-کانال آبرسانی بطول تقریبی 20 کیلومتر وبا ظرفیت حدود4.2 مترمکعب درثانیه.این کانال با مقطع راستگوشه به اجرا درمی آید.-جاده سرویس کانال در امتداد آن ودیوارهای سنگی پای خاکریز کانالها،به عرض کلی 4.5 متر که3.5متر آن به ضخامت 20سانتی متر شن ریزی می گردد.-پلهای ماشین رو و پیاده رو بر روی کانالهای راستگوشه-تعداد 18 دستگاه ساختمان آبگیر از کانال مجهز به دریچه های Amillوتعداد 5 دستگاه ساختمان آبگیر که مجهز به سرریز نوک اردکی (Duck Bill) بوده که همگی دارای توزیع کننده­های تیپ نیرپیک درانواع مختلف می باشند.-احداث 10دستگاه ساختمان سیفون در مسیر کانال در محل تلاقی با رودخانه ومسیل ها-تعداد 63دستگاه ساختمان کالورت های جعبه ای -1دستگاه ساختمان هرزآبرو در کیلومتر 120+15و 1دستگاه در کیلومتر 770+9و 1دستگاه درکیلومتر 009+29

1- خاکبرداری   350،000 m3
2- پی کنی 220،000 m3
3- آرماتوربندی 3،500 Ton
4- بتن ریزی 51،000 m3
5- قالب بندی 157،000 m3

ویژگی ها

  • کارفرما: شركت آب منطقه ای مازندران
  • موقعیت: چالوس
  • تاریخ شروع: تیر ماه 92
  • تاریخ پایان: 15% پیشرفت

پروژه بر روی نقشه