آخرین نظرات

 • صادق
  صادق
  با تشکر از مطالب خوبتون
   
 • amir
  amir
  نفت و گاز توسعه صادرات نیازهای حمل و نقل برای تمام مراحل توسعه یوهان سوردراپ دیدار خواهد کرد.

اخبار > برنده شدن مناقصه اﺟﺮاي ﮐﻠﯿﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﺣﺪاث ﻣﺴﯿﺮ و ﺧﻂ ﻟﻮﻟﻪ از ﺻﻔﺮ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ اﻟﯽ 35+650 و اﺣﺪاث اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻻﻧﭽﺮ و ﺷﯿﺮ ﺑﯿﻦ راﻫﯽ ﺷﻤﺎره 1

17 آبان 1400

برنده شدن مناقصه اﺟﺮاي ﮐﻠﯿﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﺣﺪاث ﻣﺴﯿﺮ و ﺧﻂ ﻟﻮﻟﻪ از ﺻﻔﺮ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ اﻟﯽ 35+650 و اﺣﺪاث اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻻﻧﭽﺮ و ﺷﯿﺮ ﺑﯿﻦ راﻫﯽ ﺷﻤﺎره 1

شرکت چکاد جنوب به عنوان برنده ی مناقصه اﺟﺮاي ﮐﻠﯿﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﺣﺪاث ﻣﺴﯿﺮ و ﺧﻂ ﻟﻮﻟﻪ از ﺻﻔﺮ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ اﻟﯽ 35+650 و اﺣﺪاث اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻻﻧﭽﺮ و ﺷﯿﺮ ﺑﯿﻦ راﻫﯽ ﺷﻤﺎره 1 اعلام شد.
کارفرما : شرکت گاز استان هرمزگان(آنزان پویا)
مدت پیمان: 180 روز

نوشتن دیدگاه